Komunikim ne Shkencën e Mjedisit

PROGRAMI I LЁNDЁ

Komunikim ne Shkencën e Mjedisit

Moduli Shkencen e Mjedisit eshte ngritur me ndihmen e Zyres se Marrëdhënieve me Publikun se Ambasadës SHBA- Tiranë, kuadër ProjektitZhvillimi i Edukimit përMedian dhe Informacionin Universitetet Shqiptare”.  ProjektiEdukimi i mjedisor i kanaleve komunikimit me publikun përinformimin e publikut. Edukimi mjedisor dhe komunikimi irriskut mjedisor publik. Acronym: EduMjedis@publikom. Ky projekt kishte per qellim hartimin dhe zhvillimin e njëmoduli si me poshte Komunikim ne Shkencën e Mjedisit. Grupet do përfitojnë janë studentët Master Profesionalpranë Departamentit Mjedisit dhe Burimeve Natyrore. Ky program do zhvillojë një strategji transdisiplinore mësuarit përmes medias.

Titullari/pedagogu i lëndës:

Ngarkesa: Kredite 5; Leksione 30 orë dhe Seminare 30 orë.

Tipologjia e lëndës: C, Lëndë ndërdisiplinore/integruese.

Viti Akademik/Semestri kur zhvillohet: Viti i dytë, semestri i dytë.

Lloji i lëndës: E detyrueshme.

Programi i studimit: Master Profesional “Menaxhim Mjedisi”.

Kodi i lëndës:

Adresa elektronike e titullarit/pedagogut të lëndës:

 

PËRMBLEDHJE DHE REZULTATET E TË NXËNIT

Moduli fokusohet në koncepte të përgjithshme të komunikimit si mjet që shërben për të vënë në dukje aftësitë profesionale dhe për të përçuar informacionin tek publiku dhe grupet e interesit. Studentet do të aftësohen dhe do të fitojnë kopetenca të shkrimit dhe të të folurit, në mënyrë profesionale. Ata do të angazhohen në një rast studimor dhe do të prezantojnë në media/PowerPoint, duke komunikuar me gojë dhe shkrim, mesazhe me e-mail, njoftime, memorandume, letra, koncepte projektesh, dhe raporte. Studentët do të mësojnë se si të identifikojnë një çështje, të bëjnë hulumtime, të organizojnë gjetjet e hulumtimit dhe të paraqesin një argument.

Studentët duhet të marin njohuri mbi:

o Dinamikën e procesit të komunikimit dhe medias;
o Format dhe kanalet e komunikimit;
o Dallimin midis teorive të ndryshme të komunikimit;
o Vlerësimin e teknologjive të komunikimit;
o Mjetet për komunikim me publikun.
o Komunikimi me mediat, etj.

Në fund të modulit studentët do të jenë të aftë për të kuptuar metodat/teknikat e komunikimitdhe përdorimin e tyre në procesin e menaxhimit mjedisit, si dhe për të kryer shpërndarjen e informacionit dhe këshillimin në kushte të caktuara social-ekonomike dhe mjedisore.

KONCEPTET THEMELORE

Studentët do të marrin njohuri për kanalet e komunikimit dhe do të aftësohen për pjesëmarrje aktive në procesin e komunikimit, duke zhvilluar dhe aftësitë komunikuese. Dallimi midis teorive të ndryshme të komunikimit, për të vlerësuar teknologjitë e komunikimit, si dhe konsiderata për politikat e zhvillimit në fushën e menaxhimit të njohurive. Zhvillimi i strategjisë së komunikimit (qendrueshmëria, kuptueshmëria dhe sistemi). Analiza SWOT për të ndihmuar në përgatitjen më të mirë të komunikimit.

Njohja me metodat e këshillimit dhe informacionit dhe rëndësia e medias, të cilat përfshijnë të gjitha aktivitetet me një kontakt inter-personal sa herë që një ose më shumë persona janë të ekspozuar ndaj komunikueseve profesionistë.

TEMAT E LËNDËS

Tema I

Konceptet baze te komunikimit

o Koncepti, qellimi, idete themelore te komunikimit . Procesi i komunikimit dhe komponentet e tij. Barrierat per nje komunikim efektiv
o Koncepti, qellimi, idete themelore te komunikimit.
o Procesi i komunikimit dhe komponentet e tij. ( komunikimi diadik dheinterpersonal)
o Barrierat per nje komunikim efektiv

Tema II

Aftesite komunikuese: te folurit, te degjuarit , te shkruarit dhe te lexuarit.

Tipet e komunikimit (me shkrim , verbal dhe jo verbal)

o Aftesite komunikuese
o Te folurit: komunikim balle per balle.
o Te degjuaritTipet per per te permiresuar aftesite e te degjuarit..
o Te shkruarit: Arti I te shkruarit bukur
o Te lexuaritKeshilla per zhvillimin e aftesive efektive te te lexuarit
o Llojet/Format e komunikimit i.e. Me shkrim,verbal dhe jo verbal

Tema III

Konceptet baze te nje strategjie komunikimi

o Planifikimi dhe Elementet e nje strategjie komunikimiPiramida e strategjisese komunikimit
o Piramida e nje strategjie komunikimi
o Aksesi ne infrastructure
o Vendosja e qellimit
o Cili eshte targeti
o Cili eshte mesazhi
o -Cila eshte audienca
o Piramida e mesazhit
Vendosja e qëllimit
Identifikimi dhe analiza e audiencës se synuar
Zhvillimi dhe transmetimi i mesazhit
Identifikimi i dërguesve dhe mjetet e transmetimit
Zgjedhi mjetet e transmetimit

Tema IV

Komunikimi : Format e komunikimit modern

o Internet Email
o Videokonferenca
o Telekonferenca
o Twitter
o LinkedIn
o Skype
o Facebook

Tema V

Komunikimin per punesim (intervistat).

Komunikimi per punesim ( Intervista/ Parapergatitja/Paraqitja/ Pyetjet e priteshme te punedhenesit/Pyetjet qe ju mund te beni// etj)

o Procesi i Aplikimit per pune /Pergatitja e dokumentacionit /Hartimi i CV dheLetra e Motivimi /Intervista e punes

Tema VI

Komunikimi mjedisor, si menyre e aplikimit te komunikimit,

Principet, strategjite , dhe teknikat per menaxhimin dhe mbrojtjen e mjedisit.

Tema VII

Procesi interaktiv i komunikimit rural si nje process ne te cilin informacioni, njohurite dhe aftesite, te pershtateshme per zhvillim shkembehen midis aktoreve te ndryshem.

o Situata ne vendet ne zhvillim, lidhur me me komunikimin zonat rurale
o Komunikimi Rural është procesi interaktiv i komunikimit rural, ne te cilininformacioni, njohurite dhe aftesite, te pershtateshme per zhvillim, shkembehen midis fermereve, punonjesve te sherbimit keshillimor, ofruesvete informacionit dhe kerkuesve, ose ne menyre individuale ose nepermjetmediave te tilla si radio , shtyp etj.

Tema VIII

Mbledhja dhe përpunimi i informacionit

o Mbledh informacion rreth çështjeve aktuale;
o Vlerësimi i informacionit lidhje me çështjet aktuale;
o Paraqitja e vlerësimit sipër një formë përshtatshme përpiluar me gojë dhe me shkrim;
o Krijoje një portofol punës me gojë dhe me shkrim
o Sistemim i informacionit bujqesor.( Komunikimi permireson /rrit nje ” two-way flow” te informacionit

Tema IX

Parimet baze per hartiminprojekteve/artikujve/shkresave/memove/raporteve etj.

o Koncepti i nje projekt propozimi
o Identifikimi i qellimit/objektivave/rezultateve te priteshme/gru[it ne nevoje
o Permbajtja e projekti/vendndodhja/kohezgjatja/
o Burimet/kostot /te ardhurat
o Pershkrimi i organizates zbatuese dhe partnereve
o Menaxhimi dhe grupi i projektit

Tema X

Ndertimi i kapaciteteve per te permiresuar aftesite studenteve per shkrimin akademik, brenda fushes se bujqesiee, mjedisit dhe menaxhimit te resurseve natyrore.

o Te shkruarit si menyre e nje komunikimi professional ne fushat shkencore
o Diferencat midis te shkruarit shkencor dhe atij me audience te pergjitheshme ( te zakonshem) .
o Kerkesat alternative dhe formatet e synopseve, tezave, artikujve teknike dhe“research papers”.

Tema XI

Standartet bashkohore per Prezantimet ne power point

Objektivat:

Rregullat kryesore te prezantimit ne power point . Prezantimet dhe konkluzionet (Fokusimi & theksimi dhe lidhjet logjike

o Menyra e prezantimit
o Struktura e qarte
o Permbajtja e slideve
o Marrja ne konsiderate e audiences
o Gjuha e qarte dhe koncize
o Respektimi i kohes
o Rregullat e pozicionimit gjate prezantimit
o Cfare nuk duhet te bejme

Tema XII

Edukimi mediatik dhe mass media . Etika ne media. Mass media, funksionet dhe kategorite e ndryshme te saj

o Njohuri mbi median ( aspekti informativ)
o Perdorimi i mediave ( ne menyre ndervepruese)
o Kritika e media ( analiza, refleksione, analiza etike)
o Mjetet e komunikimit masiv : Shtypi/Botimi/Kinema/Radio/Televizioni/Publiciteti/Internet

Tema XIII

Media tradicionale. Print media and Media sociale.

Objektivat:

o Avantazhet dhe disavantazhet
o Detyrat /Pergjegjesite, fuqia e medias.

Tema XIV

Mediat ne Shqiperi dhe mediat si pushteti i katert . : Zhanret mediatike

o Mediat ne Shqiperi ( bazuar ne te dhenat zyrtare)
o Zhanret informative„
o Zhanret opinion berese
o Zhanret zbavitese

Tema XV

Etika si pjese integrale e komunikimit

o Principet e komunikimit etik 14
o Liria etike e shprehjes
o Kodet e etikes

 

FORMA E KONTROLLIT TË DIJEVE

Seminare                                                10 %
Detyra kontrolli/Test ndërmjetës           10 %
Projekt Kurs                                           20 %
Provim përfundimtar me shkrim            60 %

 

LITERATURA

a. Literatura bazë e detyrueshme:

Cikël leksionesh

b. Literatura e rekomanduar:
Griffin, E (2008): A First Look at Communication Theory, New York: McGraw-Hill
ILO 82020: Komunikimi bindës.
http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/—europe/—ro-geneva/—sro-budapest/ documents/ publication/ wcms_437242.pdf  
Röling, N., (2004). Communication for Development in Research, Extension and Education. Paper presented at the 9th UN Roundtable on Communication for Development 6 – 9 September 2004, Rome, Italy. p 1-24.EcoAlbania (2018):Menaxhimi i Informacionit Mjedisor Shqipëri.
FAO (2003): Communication and Natural Resource Management.
FAO (2014). Communication for Rural Development. Guidelines for planning and project formulation. ISBN 978-92-5-108645-2.

 

VËREJTJE PËRFUNDIMTARE NGA PEDAGOGU I LËNDËS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ky studim është mbështetur financiarisht nga Zyra e Marrëdhënieve me Publikun e Ambasadës së SHBA-së në Tiranë, në kuadër të Projektit “Zhvillimi i Edukimit për Median dhe Informacionin në Universitetet Shqiptare”. Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura në këtë botim janë të autorëve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Departamentit të Shtetit.

Na Ndiqni në: