PËRSËRI PËR VAJIN E ULLIRIT

Është sezoni kur një pjesë e mirë e ullinjve janë vjelur/mbledhur dhe tashmë kanë shkuar në “destinacion”: për vaj apo për regjie. Megjithatë, ka akoma një sasi të konsiderueshme të prodhimit tëullirit, që për arsye të ndryshme nuk është vjelë akoma. Në këto kushte, është me rëndësi që të ndërhyjë specialist, me mendimet dhe udhëzimet e duhura, në mënyrë që prodhuesit të orientohen sa më drejtë, për një prodhim të rritur, por njëkohësisht, cilësor.  

Duke qënë një produkt me rëndësi për vendin tonë, për ullirin dhevajin e ullirit është shkruar dhe folur gjatë. Por, asnjeherë nui është e tepert të sjellim këshilla e njohuri në këtë fushë. Shqipëria për fat është në Mesdhe dhe në brezin e ullirit, brez i cili për shkak të ndryshimit të klimës po shtyhet më thellë, drejt lindjes dhe më në Veri të vendit. Këtë vit prodhimi ka qenë i mbarë, por kjo ka sjellë edhe problematika si vështirësi në shitje dhe çmim relativisht i ulët. Vaj i ullirit në vendin tonë (ashtu si edhe Greqinë fqinje) nga fermeri grek, me shumicë nuk shitet dot më shumë se 4.5 euro litri, që përbën një çmim relativisht tëulët dhe që nuk e kënaq prodhuesin.

Në ndryshim nga praktikat e vendit tonë, tek vendet fqinje, vaji u shitet sipërmarrësve direkt në fabrikat e përpunimit të ullirit. Kjo mbetet alternativa që duhet nxitur qoftë edhe me kredi me interes zero që këta sipërmarrës të mos jenë thjesht ofrues shërbimi, përpunim ulliri (për nxjerrje vaji), por edhe grumbullues, ambalazhues dhe shitës me shumicë i vajit të ullirit. Këta sipërmarrës nga ana tjetër mund të avancojnë deri në ndarjen e vajit sipas varieteteve të ullirit dhe etiketim sipas zonave dhe moshës së ullinjëve.

Por, kjo është ana e jashtme e problemit, natyrisht shumë e lidhur me cilësinë, por që ka nevojë të elaborohet më tej. Fillimisht duhet të sqarojmë se srtandartet për ndarjen e vajit nëcilësi, edhe në vendin tonë janë përafruar me ato të BE-së dhe kemi 3 cilësi: i) “Ekstra vergine”-EV, që përkon me cilësinë e parë, atë më të lartë të vajit të ullirit; ii) “Vegine”-V, që përkon me cilësinë e dytë të vajit të ullirit dhe iii) “Normal”-N, qëpërkon me cilësinë e tretë apo vajin për sallatë, vajin e zakonshëm. Për këtë ndarje merren parasyshë një sërëtregueshit, kimikë, organo-leptikë, etj. por disa nga parametrat kryesore kanë të bëjne me: aciditetin, përmbajtjen e jodit, proteinat e tretshme, poilifenolet, por edhe shijen, ngjyrën, viskozitetin, etj. Pqë qëllime praktike, referohemi aciditetit (pjesa më e madhe e treguesve të tjerë shkojnë në raport të drejtëme këtë), dhe sipas cilësive kemi:  EV – përmbajtja e aciditetit më pak se 1%, V- përmbajtja e aciditetit 1-2%, dhe N – përmbajtja e aciditetit deri në 3%. Mbi këtë normë, vaji i ullirit rekomandohet që të mos përdoret. Duhet të dimë që, ashtu si edhe vera, vaji i ullirit ekstra i virgjër mund të variojë shumë në shije dhe varet nga lloji dhe cilësia e ullirit të përpunuar, periudha e të vjelave, moti gjatë sezonit të rritjes dhe rajoni ku prodhohen.

Duke mos u ndalur në pjesën e teknologjisë së kultivimit tëullirit, e cila ka një rëndësi shumë të madhe si në sasinë e marrëashtu edhe në cilësinë e frutit dhe të vajit, këto po ndalemi nëtreguesit e tjerë që lidhen me vajin e ullirit. Për të patur një cilësi sa më të lartë të vajit të ullirit, në kushtet e vendit tonë, kërkohet që të mabehn në knsideratë disa ndërhyrje me rëndësi:

1. Afati i vjeljes: ullinjtë të vilen në periudhën 10 Tetor-10 Dhjetor, madje sugjerimet janë për 10 Tetor-10 Nëntor. Kjo për skak se në këtë periudhe ka një përputhje të lartë në mes tësasisë së vajit për njësi (përqindjes së vajit të marrë nga ulliri) dhe cilësisë së vajit të prodhuar. Në këtë periudhe, në një farëmënyre “garantohet” prodhin i cilësisë EV. Pas kësaj periudhe, ka shumë mundësi që aciditeti të rritet tek fruti i ullirit dhe tëmos arrihet të kapet cilësia e parë, vetëm për shkak të vonesës në vjelje. Ndërsa vjeljet më të hershme, mundësonjë marrjen e cilësisë EV, por përqindja e vajit të nxjerrë mund të jetë më e ulët.
2. Afati i dërgimit në fabrikë/mulli. Për të prodhuar vaj ekstra të virgjër një ullishtar i mirë e çon ullirin çdo natë në mulli. Pra, kërkohet që ulliri i vjelë të mos i kalojë 24 orët pa u dërguar për shtryllje. Në këtë aspekt kanë rëndësi edhe mënyrat e mbajtjes: në tasë nuk është mirë por as praktike, kërkohet të mbahen nëarka ambalazhi, mundësisht jo shumë të mëdha (nga njëra anëjanë vështirë për tu transportuar, nga ana tjetër mund të krijojnëkushte për “nxehjen” e ullirit). Mbajtja për një kohë më të gjatë, krijon kushte për nxehjen e frutave dhe për uljen e cilësisë sëvajit (mbajtje nëpër thasë disa ditë, sa të krijohet sasia e caktuar ose derisa ti kenë vjelë gjithë drurët e ullirit, duke i mykur ose më e pakta ndezur, meqenëse ulliri edhe pas vjeljes vazhdon jeton dhe merr frymë). një rëndësi e madhe i duhet kushtuar shmangies së lëndës së huaj, si fruta shumë të dëmtuar (psh të infektuar sepse i japin hidhësim prodhuktit), mbetje të tokës (gurë dhe, etj), gjethe apo lastarë të ullirit, mbetje të barishteve, etj.  
3. Shryllja. Procesi i shtrylljes është mirë të kryhet në impjante “të mbyllura”, ku produkti kokërr futet në fillim dhe përpunuesi nuk duhet të kryejë punë ndërmjetëse, siç do të kërkohej nëse linja do të ishte e “hapur”. Këtu duhet bërë kujdes në larjen paraprake të frutave dhe në zbatimin e rregullave në pastrimin e lëndës së huaj (gurë, fruta të tjerë, mbejtje të bimës (gjethe apo degëza), apo lëndë tjetër ndotëse). Në vendin tonë aplikohen dy standarte: shtryllja në të ngrohtë dhe në të ftohtë. E para shkon derti në 800C, dhe është premisë për uljen e cilësisë. Kjo realizohet për shkak se mund të merren 1.5-2% më shumë sasi vaji, por kjo është në dëmin e cilësisë. Ndërsa shtryllja në tëftohhtë bëhet duke përdorur temperatura deri në 350C, por asnjëherë të mos i kalojnë 400C.
4. Filtrimi. Në praktikën e pergjithëshme përdoret filtrimi i vajit me filtra ushqimore dhe në përgjithësi nuk ka ndonjëproblem lidhur me sigurinë ushqimore. Ndërsa lidhur me cilësinë e vërtetë të vajit, mirë është që të bëhet një dekantim. Pra, pasi ka dalë vaji, të lihet të “pushojë” dhe ndodh ndarja e pjesëve të forta (që përgjithësisht janë tulli i ullirit), nga pjesa e vajit të pastër. Kjo është një metodë që ë “zgjat” disi punën nëprodhimin e vajit, por arrin të na sigurojë një cilësi të lartë tëvajit, sidomos në lidhje me ngjyrën, trashësinë, aromat, etj. pasi ka dekantuar, bëhet ndarja e vajit nga pjesa tjetër (që mund tëpërdoret për prodhimin e sapunit, për brusketa, në gatime, etj). Ndërsa vaji futet në enët që do të mbahet për një kohë të caktuar.
5. Mbajtja, ruajtja e vajit. përgjithësisht kemi mbajtje nga prodhuesit e mëdhenj (kryesisht këto që zotërojnë mullinjtë) dhe mbajtje nga konsumatori. Të parët kanë nevojë ppër enë tëmëdha, ndërsa konsumatori ka enë më praktike. Armiqtë kryesorë të vajit në ruajtje janë ajri, nxehtësia dhe drita. Kryesisht janë dy llojet më të mira për mbatjen e vajit: enët e inoxit dhe ato të qelqit me ngjyrë të errësuar. Këtu mund dhe duhet të shtojmë edhe enët prej balte (një traditë kjo e hershme e gjithë vendeve të Mesdheut), të cilat kanë që përdorur gjerësisht edhe në vendin tonë. Në kushteet shtëpiake, konsumatorët mund ta mbajne vajin e ullirit edhe në ene qelqi të bardha, me kushtin që ato të ruhen diku në vende të errëta dhe mundësisht me temperatura jo shumë të luhatëshme, kryesisht të freskëta (psh bodrumet në pjesë të errësuara, krijojnë mundësinë për ruajtje tëmirë).

Duhet të mbajmë në konsideratë që me kalimin e kohës (viteve), vaji i ullirit nuk e rrit cilësinë e tij. E mbajtur sipas parametrave të rekomanduar, ky vaj e ruan cilësinë e tij për disa vite, por nëkushte të tjera, vaji i ullirit i humbet cilësinë dhe vlerat, e për pasojë kalon deri në fazën e të qënit i papërdorshëm për ushqim.

Kemi nevoje që prodhuesit të ndjekim me rigorozitet hapat e përmerndura më lart, në mënyrë që të garantojmë një cilësi të lartë dhe direkt të lidhur me të edhe një çmim të arsyeshëm dhe mjaftueshëm për të “kënaqur” prodhuesit.

Nga ana tjetër, mendoj se ne kemi deficite në njohjen dhe përdorimin sa duhet të vajit të ullirit. si vend, kemi akoma një sasi të konsumuar për frymë mjaft më të ulët se vendet e rajonit të Mesdheut. Kjo duhet të shërbejë si një sinjal për të shtuar punën si nga ana e specialistëve, ashtu edhe ajo e medias dhe në mënyrë të veçantë të politikë bëresve në mënyrë që sektori të jetë fitmprurës dhe njëkohësisht të ndikojë në jë ushqyerje të shëndetëshme të popullatës.

Z. Gj.

Na Ndiqni në: