REFERENCAT PËR BUJQËSINË

Në vendin tonë referenca zyrtare per statistikat është Instituti i Statistikave – INSTAT, ku mund të gjejmë statistika në lidhje me treguesit e ndryshëm, kryesisht në shkallë kombëtare. Pa dashur të hy thellë në analizën e treguesve që maten dhe që nuk maten në vendin tonë, preferoj të sugjeroj lexuesve që një alternativë shumë e mirë si për tu informuar, ashtu edhe për tu përdorur në punime të ndryshme shkëncore eshte edhe faqja e Organizatës Botërore të Ushqimit dhe Bujqësisë, e njohur si FAO ne faqen e saj te dedikuar FAOStat.

Statistikat janë në thelb të punës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë (FAO), mandatin dhe qëllimet strategjike të saj. Neni 1 i kushtetutës së saj thotë se “Organizata do të mbledhë, analizojë, interpretojë dhe shpërndajë informacione në lidhje me ushqimin, ushqimin dhe bujqësinë. […] termi “bujqësi” dhe derivatet e tij përfshin pylltarinë, peshkimin dhe akuakulturën.”

FAO ka një sistem statistikor të decentralizuar, me disa njësi teknike që kryejnë aktivitete statistikore. Divizioni i Statistikave (ESS) prodhon një gamë të gjerë të dhënash mbi bujqësinë (që mbulojnë aspektet socio-ekonomike, mjedisore, të prodhimit, tregtisë, sigurisë ushqimore dhe të ushqyerjes), të cilat përbëjnë shumicën e statistikave të FAO-s – divizionet e tjera teknike janë përgjegjëse për të dhënat mbi peshkimin dhe akuakultura, pylltaria, çmimet ndërkombëtare të mallrave dhe uji. ESS zhvillon dhe avokon për zbatimin e metodologjive dhe standardeve për mbledhjen e të dhënave, vërtetimin, përpunimin dhe analizën e statistikave të ushqimit dhe bujqësisë. Në këto fusha statistikore, ai gjithashtu luan një rol jetik në përpilimin, përpunimin dhe shpërndarjen e të dhënave të krahasueshme ndërkombëtarisht dhe ofron mbështetje thelbësore për ndërtimin e kapaciteteve për vendet anëtare. Përveç kësaj, ESS shpërndan dokumente, dokumente pune dhe publikime statistikore që mbulojnë statistikat bujqësore dhe të sigurisë ushqimore (përfshirë çmimet, prodhimin, tregtinë dhe të dhënat statistikore agro-mjedisore). ESS është i përfshirë në menaxhimin e një numri projektesh në shkallë të gjerë që synojnë përmirësimin e metodologjive statistikore dhe vendosjen e praktikave më të mira për mbledhjen, renditjen, përpunimin dhe për shpërndarjen dhe përdorimin e të dhënave të rëndësishme për sigurinë ushqimore, bujqësinë dhe zonat rurale.

Zyra e Shefit të Statisticienëve (OCS) është përgjegjëse për koordinimin dhe qeverisjen e përgjithshme të punës statistikore të FAO-s, si në selinë qendrore ashtu edhe në Zyrat Rajonale dhe Vendore të FAO-s. OCS ofron udhëzime për njësitë teknike të ngarkuara për mbledhjen, përpilimin dhe shpërndarjen e të dhënave, me synimin për të garantuar cilësinë dhe konsistencën e praktikave statistikore në nivel korporate. Ai luan një rol të sigurimit të cilësisë në zhvillimin e metodave dhe standardeve për statistikat e ushqimit dhe bujqësisë dhe në ofrimin e asistencës teknike dhe zhvillimin e kapaciteteve për vendet anëtare. OCS gjithashtu udhëheq punën e Organizatës për të monitoruar treguesit e Objektivit të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG) nën kujdestarinë e FAO.

Në vijiom po paraqes në mënyrë grafike disa të dhëna të përgjithëshme në lidhje me disa tregues shumë të rëndësishëm botërorë të lidhur me bujqësinë, sa për të nxitur vizitimin sa më të gjerë nga përdoruesit të kësaj faqe.

Na Ndiqni në: