Qasja për vlerësimin dhe zhvillimin e aktiviteteve pro-biodiversitetit

Edvin ZhllimadheDriniImami

Nëliteraturë ka përkufizime të ndryshme të biznesit pro-biodiversitetit dhe biznesit të bazuar në biodiversitet. Biznesipro-biodiversitetitmundtëkonsiderohetnjëbiznesqëgjenerontëpërfitimefinanciaredhebiodiversiteti. Ndërsabiznesiibazuarnëbiodiversitetmundtëkonsiderohetnjëbiznes, qëndrueshmëriaosefaktorikryesorikonkurrencëssëtëcilitvaretngapërdorimiiburimevetëbiodiversitetit.

Në BE ka njëpërvojëtëkonsoliduarnëzhvillimindhezbatimin e qasjeve/instrumentavepërvlerësimindhezhvillimin e aktiviteteve pro-biodiversitetit. Ato përfshijnë sa vijon.

Auditimi

Auditimitipikishtbazohetnëlistakontrollinëformën e një analize të mangësive. Ekzistojnëdisallojefunksionalesiauditimetepërputhshmërisëligjore, auditimeteperformancësdheauditimet e sistemevetëmenaxhimit.

Listat e kontrollit

Listate kontrollitshërbejnëpërtëvlerësuarsituatën aktuale duke ofruar mundësinë për të shqyrtuar efektet që një kompani ka në biodiversitet.

Vullnetarizmiikorporatës

Vullnetarizmiikorporatësnënkuptonangazhiminnëpunëvullnetare. Vullnetarizmiikorporatëssjelldisapërfitimepërfshirritjen e reputacionittëkompanisë (korporatës).

Treguesit(indikatorët)

Analiza e efektevetëaktivitetevetëbiznesitnëbio-diversitetinmundtëkryhet duke përdorurtregues(indikatorë) – ekzistojnëdyllojetreguesish: ataqëtregojnënjë gjendje të veçantë të diversitetit biologjik dhe ata që tregojnë ndikimin e një aktiviteti të caktuar biznesi në biodiversitet.

Bashkëpunimi me organizatate ruajtjessëmjedisit

Mbrojtja e biodiversitetitështënjëpjesë e rëndësishme e aktivitetevedhemisionittëshumëorganizatavetëruajtjessëmjedisit. Bashkëpunimimundtëpërfshijëndarjen e informacionit apo edhe ide për produkte të reja.

Etiketat

Nëpërgjithësi, etiketat “eko”janënjëmjetmarketinguqëinformonklientin se njëkompanirespektonprocesetosestandardetspecifiketëprodhimit.Kjomundtëaplikohetedhenëlidhje me biodiversitetin.

Sistemet e menaxhimittëqëndrueshëm

Standardetsi ISO 26000 (standard përpërgjegjësinë e korporatës) osenorma e BE-së EMAS (Eko-Menaxhimidhe Skema e AuditimitEco-Management and Audit Scheme) tregojnë se aspektet e ruajtjes së biodiversitetit mund të jenë pjesë përbërëse e sistemit të menaxhimit të një kompanie.

Masat dhe programet e kompensimit

Kompensimet e biodiversitetit janë programe që synojnë të kompensojnë dëmin e pashmangshëm të biodiversitetit. Nëkushtet e mungesëssërregullorevetëdetyrueshme, kompanitëmundtëmarrinpjesëvullnetarishtnëprogrametë tilla.

SWOTnëlidhje me biodiversitetin

Njëanalizë SWOT mundtëndihmojënëidentifikimin e drejtimeve të mundshme të veprimit që korrespondojnë me pikat e forta dhe të dobëta të një biznesi, mundësitë që paraqet biodiversiteti dhe kërcënimet që vijnë nga humbja e biodiversitetit.

Vlerësimi i ndikimit në mjedis

Vlerësimet e ndikimit në mjedis (VNM) shërbejnë për të identifikuar, parashikuar dhe vlerësuar në mënyrë sistematike ndikimet mjedisore të projekteve të propozuara në kohën e duhur. BE-ja ka disaudhëzimepër VNM-të.

Shënim

Ky material është pregatitur në kuadrin e projektit Transboundary ecological connectivity of Alps and Dinaric Mountains,DINALPCONNECT (865), financuar nga Fondi Evropian i Zhvillimit Rajonal dhe IPA II https://www.adrioninterreg.eu/

Na Ndiqni në: