Bioferma Rramilli 04, një histori suksesi.

Prof. Dr. Diana Shehu    

Departameniti Menaxhimi i Turizmit Rural (FEA)

Një problem i rëndësishëm sot në fushën e bujqësisë është dhe ngritja e fermave bio, të cilat jo vetëm sigurojnë produktebujqësore dhe blegtorale bio, por luajnë një rol të rëndësishëm për zhvillimin e turizmit. 

Bioferma Rramilli 04 shpk është subjekt juridik ushtron aktivitetin tregtar me llim kryesor, prodhimin dhe tregëtimin e qumështit  dhe mishit freskët gjedhit. Shtrihet në fshatinLikesh, Njësia administrative Gjepalaj, Shijak, Durrës.

Kompleksi ka nje sipërfaqe rreth 30.000m² ndërsa sipërfaqja e ndërtimit është 13200 m².

Sipërfaqja e tokave blera bujsore është rreth 106 ha, janë çertifikuar si pronë e  Biofermës 14 ha, pjesa tjer është proces hipotekimi. Sipërfaqe toke marrë me qira me përdorim 5- vjecar ja rreth 55 ha. kë sipërfa kultivohen foragjere për prodhimin e bazës ushqimore për blegtori si jonxhë, misër kokër dhe misër për silazh, bar loliumi dhe për silazh, lakër foragjere, panxhar etj. Duke filluar nga viti 2009 e deri më sot,20 ha tokë është mbjellë kultura e ullirit, duke i dhë përparësi kultivimit ullirit dhe perspektivë përpunimit tij.

I. “Biofermën Rramilli 04” ja bërë investime mëdha përndërtimin e ambjenteve kompleksit blegtoral me llim krijimin e kushteve moderne për mbarështimin e blegtorisë. Ambjentet e ndërtuara ja përshkruar me posh:

Stallat për mbarështimin e gjedhit për prodhim qumeshti,
Stalla e maternitetit,
Stalla e viçave femra për remont,
Stalla e majmërisë,
Ambjentet e mjeljes se lopëve,
Kapanonet për mjetet bujsore,
Ofiçina për mekanikën bujsore
Ambjent për përpunimin e bazës ushqimore,
Ambjentet për pastrimin dhe higjen e lopëve,
Hangaret për grumbullimin e bazës ushqimore, gropa silazhi,gropa plehu organik,
Kabinat elektrike,
Puse dhe depo uji,
Ambjente jashme gjelbëruara,
Kompleksi i Agroturizmit,
Rrugë komunikimi brenda kompleksit blektoral,  
Shtrimin e shesheve, sistemimin e tyre si dhe rrethimin e gjithëkompleksit ndërtimit.

Kapaciteti i plo i kompleksit blegtoral është 800 krerë dhe deri më sot shfryzojmë 65 % e stallave.

Kompleksi përmban këto rraca gjedhi:
a) Rraca “Holshtein                95 %
b) Rraca “ Brune Alpine          4 %
c) Raca “Simental”                     1 %

Shtimi i tufës ka ardhur kryesisht nga importi i mushqerave barse nga vendet e Bashkimit Europian si Gjermani, Hollandëetj. Raca e importuar kryesisht ka qe Holshtein me drejtim prodhim qumësht me prodhimtari lar 6000-8000 litra/krerë, përshtatshme me kushtet klimaterike Biofermës. Gjithashtu faktor i rëndësishëm shtimin e tufës ja mushqerat tona remontit, për cilat po tregohet një kujdes i veçan përtrajtimin e tyre sipas standarteve bashkohore.

Nje karakteristikë kryesore e drejtuesve fermës ka qeambicia për kryer investime të vazhdueshme biznes duke u përqëndruar me shumë biznesin e prodhimit një bande gjenetike duke afruar treg mushqera barse cilesore, gjë ndikon ndjeshëm përmirësimin racor kompleksit blektoral.

biofermë ja bërë investime konsiderueshme për blerjen dhe instalimin e paisjeve e teknologjisë bashkëkohore mbarështimit gjedhit, ku do vërejmë:

1. Sistemi modern komjuterik i mjeljes model hale peshku viti prodhimit 2006.
2. Sistem i automatizuar dhe i sterilizuar i depozitimit qumështit tanket ftohës.
3. Sistem i ushqyerit gjedhëve mënyrë moderne.
4. Sistemi i silloseve për mbajtjen dhe përzjerien e automatizuar ushqimit.
5. Sistemi i pastrimit plehut brenda stallave me rasketa automatike prodhime vitit 2006 dhe 2012.
6. Gropat e silazhit modele tipit Austriak. ( 4 gropa secila me gjasi 50ml dhe gjeresi 5.2ml.
7. Gropa e plehut 1800m³.

Për sektorin e bujsise ja bërë investime për blerjen e makinerive dhe agregave bujsore kryesisht vendet e Bashkimit Europian, prodhime tipeve ndryshme standarteve  ndërkomtare. Prodhimet e saj plosoj 30 % nevojave bazës ushqimore për blegtori për gjithë vitin dhe ja kryesisht silazhet pranverore, silazhi misër, jonxhë, misër kokër, grurë, bar loliumi, thekër, njomish etj.

Përveç ambjenteve përshkruam me sipër lidhen direkt me mbarështimin e kompleksit blegtoral, Bioferem ja ndërtuar dhe ambjentet e Agro-Turizmit përbëhen nga:

a) Bar Restorant,
b) Kënd lojrash,
c) Hipizëm kuajsh kërcimi dhe hipizëm garash,
d) Ekspozi kafshësh buta, egra si dhe shpendë ndryshëm,
e) Salla pritje,
f) Salla mbledhje,
g) Salla konferencash,
h) Zyra,
i) Klasa për kurse trajnimi (mekanikë bujsore, sistemi i mjeljes, sistemi i ushqimit, punimi i parcelave, përgatitja për mbjellje, korrja, përgatitja e silazhit, mbledhja e barit dengje).

Nderkohë ne jemi duke punuar dhe për projek tjera si:

a) Ngritja e një qendre trajnimi për fermerët dhe specialist shqiptarë,
b) Ngritja e një thertoreje sipas standartit europian dhe projektit Ministrisë së Bujsisë.
c) Ngritja e një tregu kafshësh sipas standarteve.

Për realizimin e këtyre projekteve po merret asistencë edhe nga specialis huaj.

II. Zhvillimi i Projekt-Idesë për prodhimin e Biogaz -it, bërë në stabilimentin e Biofermës Rramilli.

Më poshtë po shpjegojmë përdorimin e biomasës për prodhimine biogaz-it fermat bujqësore, mirat kanë fermat ngabiogazi dhe energjia e rinovueshme.

⦿ Biomasa e fermës përbëhet nga: mbetjet organike kafshëve (kockat, lëkurët, bajgat), cilat nuk përdoren sektorë tjerë prodhimit;
⦿ Përfitimet për fermerët dhe komunitetin,
⦿ Nga mbetjet organike kafshëve nxirret biogazi, një burimenergjie ekologjikisht miqësor, 
⦿ Reduktimi i kostove energjisë,
⦿ ardhura shte për fermerët,
⦿ Rrethi i mbyllur i mjedisit miqësor për prodhimin e biogazit,
⦿ Mundësia e përdorimit materialeve ndryshme,
⦿ Aktivitet i ri ekonomik,
⦿ Mundësi për punësim,
⦿ Shfrytëzimi i tokës,
⦿ Reduktohet ndotja e ujit,
⦿ Reduktohet ndotja nga aromat,
⦿ Reduktohet ngrohja globale e shkaktuar nga mbeturinatshtazore

III.  Skemat mbështetëse qeverisë, janë shumë domosdoshme për zhvillimin e bujqësisë, blegtorisë dheagroturizmit. Skema Kombëtare është mbështetje financiarepër bujqësinë dhe zhvillimin rural nga buxheti i qeverisëshqiptare.

      poshtë janë listuar skemat qeveria ka vë shërbimtë bujqësisë.

⦿ Masa e Grurit dhe Peshkimit  2022
⦿ Skema Kombëtare 2022
⦿ Skema Kombëtare 2021
⦿ Skema Kombëtare 2020
⦿ Skema Kombëtare 2019
⦿ Skema Kombëtare 2018
⦿ Skema Kombëtare 2017
⦿ Skema e Naftës (2021 dhe 2022)

III.  Skema mbështetëse BE-

Programi IPARD është mbështetje financiare për bujqësinëdhe zhvillimin rural nga fondet e BE- (75%) dhe qeverisëshqiptare (25%).

    Deri tani programi IPARD ka patur 4 thirrje dhe pritet hapetthirrja tjetër.  

    Bioferma jonë ka përfituar nga skema mbështetëse dhënë ngaqeveria skemën e naftës dhe

    atë grurit, Ndërsa nga program IPARD ka përfituar fidanëtë ullirit, ku tokat nuk

    punoheshin u mbollën rreth 30 mijë rrënjë dhe prodhimi i parëu mor vitin 2021.

    Krahas faktorëve mësipërm, faktori kryesor ka çuar suksesin e biofermës është puna

  plot dashuri, pasion, e kualifikuar e investitorëve të fermës, stafit drejtues dhe stafit

    mbështetës dhe prodhues.

  Është shumë domethënëse sipërmarrësja jo vetëm kapërfunduar studimet e larta

    Universitetitn Bujqësor, por ajo vijimësi është lektore dhebashkëpunëtore për përçuar

  tek studentët përvojën e biofermës si dhe për t’i nxitur dhetërhequr ata drejt biznesit,

  menaxhimit, prodhimit etj.

  Sipërmarrëse Mira Rramilli,

    Bioferma Rramilli 04

 

Na Ndiqni në: