TRAJTIMI TERMIK I DRURIT

  1. Çfarë është druri i modifikuar termikisht?
Druri është material i rinovueshëm dhe padyshim me shumë vlerë, që ka nje përdorim të gjerë në fusha të ndryshme. Megjithatë, druri karakterizohet nga një numër disavantazhesh për shkak të natyrës së tij higroskopike (tkurrjes e mufatjes shkaktuar nga avullimi dhe thithja e lagështirës në varësi të kushteve të mjedisit) si dhe qëndrueshmërisë së ulët natyrale të një sërë speciesh drusore ndaj sulmeve biologjike të kërpudhave dhe insekteveksilofage. Këto karakteristika të drurit limitojnë aplikimet e tijnë mjedise me lagështirë.

Modifikimi termik i drurit është një proces shkencor që ndryshon karakteristikat, përbërjen kimike, strukturën dhe performancën e tij në nivel qelizor, ndryshon shumë veti fizike, mekanike dhe kimike të drurit si: stabiliteti dimensional, përmbajtja e lagështisë së ekuilibrit, ngjyra e drurit, rezistenca në përkulje, fortësia, qëndrueshmëria biologjike etj. Druri termikisht i modifikuar paraqitet si nje material që në fund të ciklit të jetës së tij nuk paraqet rrezik mjedisor.

Nga pikëpamja e performancës, ndryshimet më të mëdha themelore në të gjithë drurët e modifikuar termikisht janë: a) rritet stabiliteti dimensional i tij; b) ulen nje sere vlerash te rezistencave mekanike, dhe c) procesi ndryshon kimikisht perberesit kryesore te murit qelizor, duke e bërë drurin e modifikuar më rezistent ndaj kalbjes. Ky trajtim realizon zgjerimin e  fushës së përdorimit të materialit drusor.

Cili është përfitimi i drurit të modifikuar termikisht?

Procesi i modifikimit termik të drurit ndikon drejtpërsëdrejti në stabilitetin dimensional tëdrurit duke i dhënë atij vlerat e ulura tëtkurrjes dhe mufatjes. Kjo veti është veçanërisht e rëndësishme gjatë aplikimit tëmaterialit drusor në ambiente të jashtme si veranda, mole, veshje fasade, konstruksione të jashtme druri etj.

Përfitimi tjetër i rëndësishem i procesit të trajtimit termik tëdrurit është rritja e qëndrueshmërisë natyrale te tij si pasoje ndikimit direkt që ai ka murin qelizor dhe vecanërisht mbi celulozën dhe hemicelulozën, degradimi i të cilave, e bën drurit më rezistent nga prekja e kërpudhave dhe insekteve të drurit.

Disa nga përdorimet më të njohura të drurit termikisht të modifikuar janë:

veshje e jashtme në ndërtesa

panele për veranda

elemente drusorë për tenda druri

përdorime të jashtme arkitektonike të drurit për

  reduktimin e nxehtesisë në fasadat e ndërtesave

veshje të brendshme,  

sauna      

mobilje

• dysheme

• veranda të brendshme

• kopshte të brendshme etj