Shërbimet e ekosistemit nën skenarë të ndryshëm menaxhimi në AL-Prespa

Në këtë material jepen rezultatet e marra nga një studim të realizuarpjesën Shqiptare të Parkut Prespa (AL-Prespa) qëkishte për objektiv kryesor të vlerësonte shërbimet e ekosistemit nën skenarë të ndryshëm përdorimi dhe menaxhimi të tyre. Rezultatet e marra janë përmbledhur shkurtimisht në paragrafët e mëposhtëm.

Tipologjia e shërbimeve ekosistemit AL-Prespa

Përfitimet siguron njerëzimi nga një shumicë burimeshdhe procesesh ofrojnë ekosistemet natyrore quhenshërbime ekosistemit. Vlerësimi i Mileniumit Ekosistemeve (2005), i ndan shërbimet e ekosistemit katërkategori dhe konkretisht : 1. Shërbime furnizimi: produkte sigurohen dhe merren nga ekosistemi; 2. Shërbimerregullimi: përfitime jo materiale merren nga rregullimi iproceseve ekosistemit; 3. Shërbime mbështetëse: shërbime ekosistemit janë nevojshme për prodhimin e gjithashërbimeve tjera ekosistemit; 4. Shërbime kulturore: përfitime jo materiale marrin njerëzit nga ekosistemet.

Në AL-Prespa janë prezent një varg i gjerë shërbimesh të ekosistemit. Në këtë studim, u identifikuan ato shërbime të ekosistemit që ndryshonin si pasojë e zbatimit të një skenari të dhënë përdorimi toke dhe aktivitetesh. Për këtë qëllim u realizua një workshop, me takime dhe diskutime me grupelokale interesi dhe idividë ndryshëm. fund, u identifikuan dhe vlerësuan dhjetë shërbime kryesore ekosistemit (a. Menaxhimi i lëndës ushqyese, b. Rregullimi iklimës, c. Vlera estetike, d. Furnizimi i burimeve gjenetike, e.Biodiversiteti, f. Mirëmbajta e shëndetshme e tokës, g.Shëndeti i liqeneve, h. Kontrolli i sedimentimit dhe ierozionit, i. Trajtimi i mbeturinave ngurta dhe lëngëtadhe j. Cilësia e ujit) përkundrejt dhjetë grupimeve përdorimit tokës dhe aktiviteteve (1. prodhimi bujqësor; 2. mbarështrimi blegtorial; 3. kullotja; 4. prerja e druve zjarrit; 5. prerja e degëve pemëve për ushqim përblegtorinë; 6. peshkimi; 7. turizmi; 8. produkte zonës mbrojtur; 9. zona me opsione kulturore dhe historike; 10. tokëe shëndetshme).

Me metodën Delphy me shkallën 5-pikëshe Likert (nga 1 = nuk ndikon fare deri 5 = ndikon shumë) u vlerësua tipologjia e shërbimeve të ekosistemit. këtë studim, u zgjodhën 15 ekspertë për marrë pjesë procesin Delphy. Ekspertëtvinin nga njësi ndryshme menaxhimi zonës mbrojtur, nga shoqata jo qeveritare dhe nga fusha akademike. Me anëne metodës Delphy (procedura e realizimit cilës nuk jepet këtë material) u përpilua matrica e impaktit ku rreshta u vendosën shërbimet e ekosistemit dhe shtylla përdorimi itokës dhe aktivitetet. Rezultatet e marra treguan se shërbime ekosistemit tilla si biodiversiteti, mirëmbajta eshëndetshme e tokës dhe cilësia e ujit, janë shërbime me prioritet lartë për shumicën e përdorimeve tokës kushtet konkrete AL-Prespa. Disa shërbime ekosistemitsi p.sh., menaxhimi i lëndës ushqyese janë rëndësishme përnjë kategori përdorimi tokës, por ato janë me prioritet lartë vetëm për një ose disa prej tyre.

Vlerësimi i skenarëve për menaxhim qëndrueshëm të turizmit AL-Prespa

Për këtë qëllim, u përdor procesi deliberativ i bazuar në Jurinë Qytetare, i kombinuar me metodën e vlerësimit shumë-kriterial. Juria Qytetare është një grup i zgjedhur nga 10 deri20 anëtarësh prej një komuniteti, e përfaqëson atë gjatë njëprocesi vendim-marrjeje dhe bën rekomandime përpolitikë-bërësit mbi probleme ndërlikuara pas një periudheinvestigimi dhe debati mbi to. Juria zgjidhet mënyrë rastit, duke u bërë kështu përfaqësuese e popullsisë përkatëse. Zakonisht jurisë i jepet një detyrë specifike dhe koha e mjaftueshme për debatuar, për bërë pyetje dhe për thirrurdëshmitarë” (oseekspertë”). Rezultati përfundimtarështë zakonisht një pozicion konsensusi i arritur prej saj dhezakonisht i dokumentuar një raport.

Analiza shumë-kriteriale (AShK) është një mjet vendim-marrjeje për probleme të ndërlikuara dhe ka për qëllim tëmbështesë vendim-marrësit që përballen me vlerësime tëshumta dhe ndonjëherë konfliktuale. Ajo ka për qëllim që, duke nënvizuar këto konflikte, të gjejë një mënyrë për të rënënë një kompromis në një proces transparent.

N problem vendimi shumë-kriterial kuadratohet sipasmënyrës mëposhtme:

Ndërtohet një bashkësi prej m skenarësh (opsionesh, alternativash) dhe një bashkësi tjetër prej n kriteresh nga cilët do gjykohet secili nga skenarët;
Me këto dy bashkësi, ndërtohet e ashtuquajturaMatrica e Impaktit”. Secila nga vlerat këtë matricë paraqetvlerësimin e skenarit sipas një kriteri specifik;
Vlerësimi i peshës specifike (peshave) kritereve. Ka metodologji ndryshme për vlerësuar faktorët e peshimit. Ajo përdoret shpesh dhe u përdor nga ne këtë studim, është metoda e Jurisë Qytetare;
Zgjedhja e skenarit më “të mirë” bazohet në përqasje të ndryshme për trajtimin e vlerës në matricën e impaktit. këtë studim, për këtë qëllim u përdor metodaPROMETHEE II me software-in kompjuterik Decision Sights (D-Sight).

Hapat praktikë ndjekur për zbatimin e metodës vlerësimit shumë-kriterial me pjesëmarrjen e publikut zonën e marrë studim, ishin si poshtë: 1) zgjedhja e jurisë grupeve interesit, e cila kishte për detyrë arritjen e konsensusit mbi peshat e kritereve; 2) përzgjedhja e skenarëve, cilët pasqyrojnë secilin skenar preferuar ngavendim-marrësit; 3) seleksionimi i kritereve, cilët  përdorenpër krahasuar dhe vlerësuar secilin prej skenarëve; 5) vlerësimi i peshës specifike kritereve nga anëtarët e JurisëQytetare; 6) agregimi i kritereve dhe fundi, 7)  përpilimi imatricës impaktit.

Hapat konkretë, u ndoqën për zgjedhjen dhefunksionimin e Jurisë Qytetare, ishin si poshtë: u zgjodh mënyrë rastit një grup prej 11 njerëzish përfaqësues ngakomuniteti lokal, rajonal dhe akademik; u përzgjodh njëmoderator i pavarur për drejtuar procesin e debatit; u instruktuan anëtarët e Jurisë mbi rregullat e veprimeve tyre; anëtarëve Jurisë i’u vu dispozicion një kohë prej katërditësh për realizuar debatin dhe formuluar rekomandimet; u sigurua dëshmia e ekspertëve dhe u realizua koha e diskutimit çështjeve dhe opsioneve me anëtarët e Jurisë. Juri u thirrën ekspertë për siguruar informacion mbi kriteret e identifikuara, kishin dallime mëdha me prioritetet dhe u zhvillua një proces deliberativ (me debat), duke i kërkuar edhevendim-marrësve mbështesin ose mbronin pozicionete tyre; u hartua raporti i Jurisë mbi rekomandimet.

Skenarët e menaxhimit dhe kriteret e vlerësimit për secilin prej këtyre skenarëve në këtë studim u përpiluan në një workshop i organizuar përpara se të mblidhej Juria Qytetare. Gjatë këtij workshop-i, u përpiluan skenarët e mëposhtëm: Biznesi si zakonisht (Aktual). Ky është skenari aktual për industrinë e argëtimit dhe të turizmit në rajon; Maksimizimi i përfitimeve të shërbimeve të ekosistemit (Max ShE); Maksimizimi i përfitimeve sociale (Max S); Maksimizimi i përfitimeve ekonomike (Max Ek); Turizëm/mjedis/shoqëri e qëndrueshme (Mix). Ky skenar në thelb përfshin probleme që gjenden në Planin e Veprimit Strategjik të Parkut Prespa.

Workshop-i i skenarëve, gjithashtu identifikoi kriteret e vlerësimit, të grupuar në tre rubrika të gjera:

a. Kriteret e shërbimeve të ekosistemit ku u përfshin: Ruajta e cilësisë së ujit; mbrojta e biodiversitetit/biotës vendase; menaxhimi i lëndës ushqyese/asimilimi i mbeturinave; shëndeti i liqenit, duke përfshirë edhe zonën bregdetare; mbrojtja e tokës nëpërmjet filtrimit/mbajtjes së sedimentit; kontrolli i erozionit dhe pamje estetike/piktoreske

b. Kriteret socialë/kulturorë ku u përfshin: Aksesi publik; punësimi; ruajtja e vlerave kulturore dhe të trashëgimisë dheedukimi.

c. Kriteret ekonomikë ku u përfshin: Kostot dhe përfitimet.

Zbatimi i software-it D-Sight rankoi vënd parëskenarin Mix, ndërsa skenarët e tjerë u rankuan sipas rradhës Max S, Max ShE, Max Ek dhe në fund, skenari Aktual.

Punimi tregoi sesi përparësitë e analizës shumë-kriterialemund të kombinohen me përparësitë e debatit dhe ndërveprimit të grupeve të interesit, e siguruar nga Juria Qytetare, për vlerësuar shërbimet e ekosistemit nën skenarë të ndryshëm menaxhimi.

Studimi demonstron sesi, duke filluar nga një diversitet iideve dhe interesave ndërmjet pjesëmarrësve, mund të gjenerohet një dialog sistematik dhe të mësuarit reciprok, që çon në identifikimin e s1kenarëve për praktika menaxhuese të qëndrueshme dhe integruese, ku koncepti i “shërbimeve të ekosistemit” përdoret si një mjet integrimi ndërmjet disiplinave dhe perspektivave të komunitetit, koncepti i skenarit për të inkurajuar mendimin e fokusuar në të ardhmen e pjesëmarrësve, ndërsa ideja e “jurisë qytetare” për të promovuar debatin.

Prof. Asoc. Dr. Dorina Grazhdani
Departamenti Drejtim Agrobzinesi, Fakulteti i Ekonomisë dheAgrobiznesit, UBT.

Na Ndiqni në: