PËRSE SHKURRET NË KULLOTA JANË TË RËNDËSISHME?

Shkurret kullosore

Kërkesat e kafsheve për ushqim janë gjithmonë konstante ndërsaprodhimi i ushqimit për kafshët eshtë i ndryshëm stinë ndryshme.

Bari i kullotave rritet me intensitet gjatë pranverës dhe thahet periudhën e verës duke krijuar kështu ndërprerjen e konvejerit gjelbërt. e theksuar kjo është sidomos kullotat dimëroredhe veçanti ato jugore vëndit tonë. Pra ndodh ndërprerjae vegjetacionit barishtor nga thatësira dhe nxehtit. Dhendërprerja tjetër është nga ftohtit periudhën e dimrit.

ndihmë kafshëve këto periudha vijnë shkurret natyroreose mbjelljet artificiale te cilat ndihmojnë ushqimin e kafshëve.

veçanti kontributin madh e japin formacione vegjetalepyjore zones mesdhetare, pasura me lloje shkurrore e drusore rëndësishme.

Studimet shkencore kanë vënë dukje lënda e thatë e Frashërit, Bungëbutës e Gjineshtrës ka një vlerë ushqyese madhe se sa ajo e barit cilësisë mesme, ajo e Ilqes e Shqopës ka vlerë ushqyese krahasueshme me atë një kashte mire tërshëre. Përmbajtja proteinike e gjetheve bimëve grupit parë është e aftë kënaqë kërkesat e kafshëve rritura.

Pra ato përbëjnë një burim shumë vlefshëm ushqimi përkafshët e rritura kullota, ato japin një kontribut rregullimine prodhimit foragjer si plotësues i tij.

Disa prej tyre i kanë gjethet përherëblerta dhe mund përdoren për një periudhë kohe gjatë, kohën kur specietbarishtore janë tharë.

Ato kanë një sistem rrënjor futet thellë dhe shtrireje gjerë e shumë madhe se çdo lloj bime barishtore duke i bërë ato tadurojnë mire thatësirën duke kapur dhe një vëllim tokeshumë madh dhe shtresa paarritshme nga bimësiabarishtore.

Shkurret ndryshe nga bimësia barishtore e cila nëse nuk përdoret kohën e duhur dhe shpejt fortësohet e humbet vlerënushqyese, ndërsa shkurret e ruajnë shijen deri afër rënies gjetheve.

Pra disa lloje si Ilqja, Prralli japin burime foragjere vlefshmepër gjithë vitin pasi i kanë gjethet përherëblerta, ndërsa disaspecie shkurrore me gjethe rënshme për një periudhë vitit. përgjithësi shkurret janë përshtatshme për mbushurdefiçitin veror. Për disa lloje kafshësh siç është dhija shkurretatpërbëjnë ushqimin bazë gjithë vitit. shkurretat e Prrallit shtrihet kodrat e Tepelenës deri Ballsh e tej marinushqimin e përditshëm dhe vjetor shumë dhi.

Por shkurret tona përveç shkurreve me vlerë foragjere, ka edhe një sasi madhe kanë pak vlerë ose pavlefshme përkafshët dhe disa prej tyre madje janë helmuese.

Shto Koment

Na Ndiqni në: