Ruajtja e Resurseve Gjenetike te bimeve ne in situ

Përkufizimi i ruajtjes in situ i përdorur nga CBD (1992) në vend që të ofrojë një përkufizim të përgjithshëm, siç është rasti për përkufizimin e ruajtjes ex situ, në mënyrë efektive bashkon përkufizimin e dy teknikave kryesore in situ që mund të zbatohen. Një përkufizim më i përgjithësuar i ruajtjes in situ do të ishte ruajtja e komponentëve të diversitetit biologjik në habitatet e tyre natyrore ose mjediset tradicionale agroekologjike. Ky përkufizim i përgjithshëm i strategjisë in situ mund të zbatohet më pas duke përdorur tre lloje teknikash˸ zona të mbrojtura, në fermë dhe ruajtje të kopshtit në shtëpi. Zona e mbrojtur dhe ruajtja në fermë janë thelbësisht të ndryshme aplikimet in situ, si në objektivat e tyre (zonat e mbrojtura për speciet e egra dhe në ferma për frutat) dhe menaxhimin e tyre (zonat e mbrojtura menaxhohen nga konservimet dhe racat e ruajtura në fermë menaxhohen nga fermerët. Ruajtja e kopshtit mund të shihet si një variant i ruajtjes së fermës, i cili praktikohet nga amvat jo komerciale ku prodhimi konsumohet nga familja.

Rezervat gjenetike ( termat sinonimë përfshijnë njësitë e menaxhimit të rezervës gjenetike, zonat e menaxhimit të gjeneve, strehët e gjeneve ose gjenetike, rezervat e kulturave. Përfshinë ruajtjen e specieve të egra në habitatet e tyre vendase. Ruajtja e rezervës gjenetike mund të përkufizohet si vendndodhja, menaxhimi dhe monitorimi i diversitetit gjenetik në popullatën e egër natyrore brenda zonave të përcaktuara për ruajtje aktive dhe afatgjatë. Praktikisht kjo përfshin vendndodhjen, përcaktimin, menaxhimin dhe monitorimin e diversitetit gjenetik brenda një lokacioni të caktuar natyror. Vendi menaxhohet në mënyrë aktive edhe nëse ai menaxhim aktiv përfshin vetëm monitorimi i rregullt i taksoneve të synuara. Gjithashtu, është e rëndësishme që konservimi është afatgjatë, sepse do të jenë investuar burime të konsiderueshme në vend për të krijuar rezervën gjenetike dhe nuk do të ishte me kosto efektive krijimi i një rezerve të tillë në afat të shkurtër, teknika është më e përshtatshme për pjesën më të madhe të specieve të egra, pavarësisht nëse ato janë afër ose e larget e lidhur me bimët bujqësore. Nëse regjimi i menaxhimit ose ndërhyrjet e menaxhimit janë mjaft minimale, ai mund të jetë relativisht i lirë, megjithëse ende më i shtrenjtë se ruajtja e bankës së gjeneve ex situ. Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se ruajtja e rezervës gjenetike, në ndryshim nga ruajtja e fermave dhe e kopshtit në shtëpi, praktikohet nga konservatorë profesionistë dhe kështu ruajtja është shqetësimi kryesor.

Ruajtja  e fermave

 Përfshin ruajtjen e varieteteve brenda sistemit tradicional të bujqësisë dhe është praktikuar nga fermerët tradicionalë për mijëvjeçarë. Këta fermerë kultivojnë ato që në përgjithësi njihen si landraces. Çdo sezon, fermerët mbajnë një pjesë të farës së korrur për rimbjellje në vitin e ardhshëm. Kështu, raca vendase është shumë e përshtatur me mjedisin lokal dhe ka të ngjarë të përmbajë alele ose komplekse gjenesh të përshtatura në nivel lokal. Konservimi në fermë mund të përkufizohet si menaxhimi i qëndrueshëm i diversitetit gjenetik të racave të zhvilluara në vend me specie ose forma të egra dhe barërat e këqija të lidhura nga fermerët brenda sistemit tradicional të bujqësisë, hortikulturës ose agro-silvikulturës ( Maxted 1997) . Literatura thekson një dallim në fokus midis të paktën dy aktiviteteve të ndryshme, por të lidhura aktualisht, të lidhura me ruajtjen e fermave. Dallimi midis të dyjave bazohet në faktin nëse fokusi është ruajtja e diversitetit gjenetik brenda një sistemi të caktuar bujqësor ose ruajtja e vetë sistemit tradicional të bujqësisë, pavarësisht se çfarë ndodh me diversitetin gjenetik të materialit të racave tokësore brenda sistemit bujqësor. Këto dy variante të aktiviteteve në fermë janë dukshëm të ndërlidhura edhe pse në disa raste mund të jenë në konflikt. Për shembull, futja e një përqindje të caktuar të varieteteve me prodhimtari të lartë në një sistem bujqësor tradicional mund të mbështesë sistemin e bujqësisë në atë vend, por mund të çojë në zëvendësimin ose zhvendosjen e gjeneve dhe rrjedhimisht erozionin gjenetik të materialit origjinal të tokës. 

Si i tillë, kur fokusi është ruajtja e diversitetit gjenetik brenda një ferme të caktuar, mund të referohet si në ruajtjen e fermës dhe ku fokusi është ruajtja e vetë sistemit tradicional të bujqësisë, si në menaxhimin e fermës.

Menaxhimi i kopshteve familjare

Ruajtja e frutave në fermë ndahet në ruajtjen e frutave në fushë ku frutat rriten të paktën pjesërisht për shitje të jashtme dhe në shkallë më të vogël të ruajtjes së kopshtit shtëpiak ku disa kultura rriten si popullata të vogla dhe prodhimi përdoret kryesisht për konsum shtëpiak (Eyzagurre dhe Linares , 2004). Si i tillë, ruajtja e kopshtit shtëpiak mund të konsiderohet si një variacion i ruajtjes së fermës dhe mund të përkufizohet si menaxhim i qëndrueshëm i diversitetit gjenetik të varieteteve tradicionale të kulturave të zhvilluara në vend nga individët në oborrin e shtëpisë së tyre. Kopshtet e kopshteve, shpesh janë versione të zgjeruara të kopshteve të kuzhinës, mund të jenë rezerva të vlefshme të diversitetit gjenetik të pemëve frutore dhe druri, shkurre.

Prof Ass Dr Tatjana Kokaj

Instituti i Resurseve Gjenetike

Na Ndiqni në: