Qasja për vlerësimin dhe zhvillimin e aktiviteteve pro-biodiversitetit

Edvin Zhllima dhe Drini Imami

literaturë ka përkufizime të ndryshme të biznesit pro-biodiversitetit dhe biznesit të bazuar në biodiversitet. Biznesipro-biodiversitetit mund të konsiderohet n biznes gjeneron përfitime financiare dhe biodiversiteti. Ndërsa biznesi i bazuar biodiversitet mund të konsiderohet një biznes, qëndrueshmëria ose faktori kryesor i konkurrencës cilitvaret nga përdorimi i burimeve biodiversitetit.

BE ka një përvojë konsoliduar zhvillimin dhe zbatimine qasjeve/instrumentave për vlerësimin dhe zhvillimin e aktiviteteve pro-biodiversitetit. Ato përfshijnë sa vijon.

Auditimi

Auditimi tipikisht bazohet lista kontrolli formën e një analize të mangësive. Ekzistojnë disa lloje funksionale siauditimet e përputhshmërisë ligjore, auditimet e performancësdhe auditimet e sistemeve të menaxhimit.

Listat e kontrollit

Listat e kontrollit shërbejnë për vlerësuar situatën aktuale duke ofruar mundësinë për të shqyrtuar efektet që një kompani ka në biodiversitet.

Vullnetarizmi i korporatës

Vullnetarizmi i korporatës nënkupton angazhimin në punëvullnetare. Vullnetarizmi i korporatës sjell disa përfitime përfshirritjen e reputacionit të kompanisë (korporatës).

Treguesit (indikatorët)

Analiza e efekteve aktiviteteve biznesit bio-diversitetinmund kryhet duke përdorur tregues (indikatorë) ekzistojnëdy lloje treguesish: ata tregojnë një gjendje të veçantë të diversitetit biologjik dhe ata që tregojnë ndikimin e një aktiviteti të caktuar biznesi në biodiversitet.

Bashkëpunimi me organizatat e ruajtjes së mjedisit

Mbrojtja e biodiversitetit është një pjesë e rëndësishme e aktiviteteve dhe misionit të shumë organizatave të ruajtjes sëmjedisit. Bashkëpunimi mund të përfshijë ndarjen e informacionit apo edhe ide për produkte të reja.

Etiketat

përgjithësi, etiketateko janë një mjet marketingu informon klientin se një kompani respekton proceset osestandardet specifike prodhimit. Kjo mund të aplikohet edhe nëlidhje me biodiversitetin.

Sistemet e menaxhimit qëndrueshëm

Standardet si ISO 26000 (standard për përgjegjësinë e korporatës) ose norma e BE- EMAS (Eko-Menaxhimi dheSkema e AuditimitEco-Management and Audit Scheme) tregojnë se aspektet e ruajtjes së biodiversitetit mund të jenë pjesë përbërëse e sistemit të menaxhimit të një kompanie.

Masat dhe programet e kompensimit

Kompensimet e biodiversitetit janë programe që synojnë të kompensojnë dëmin e pashmangshëm të biodiversitetit. kushtet e mungesës rregulloreve detyrueshme, kompanitëmund marrin pjesë vullnetarisht programe tilla.

SWOT lidhje me biodiversitetin

Një analizë SWOT mund ndihmojë identifikimin e drejtimeve të mundshme të veprimit që korrespondojnë me pikat e forta dhe të dobëta të një biznesi, mundësitë që paraqet biodiversiteti dhe kërcënimet që vijnë nga humbja e biodiversitetit.

Vlerësimi i ndikimit në mjedis

Vlerësimet e ndikimit në mjedis (VNM) shërbejnë për të identifikuar, parashikuar dhe vlerësuar në mënyrë sistematike ndikimet mjedisore të projekteve të propozuara në kohën e duhur. BE-ja ka disa udhëzime për VNMtë.

Shënim

Ky material është pregatitur në kuadrin e projektit Transboundary ecological connectivity of Alps and Dinaric Mountains, DINALPCONNECT (865), financuar nga Fondi Evropian i Zhvillimit Rajonal dhe IPA II https://www.adrioninterreg.eu/

 

Na Ndiqni në: