REFORMA E KONTABILITETIT PUBLIK NË SHQIPËRI DHE DISA NGA SFIDAT QË HASEN GJATË ZBATIMIT TË SNKSP

Prof. As. Albana Jupe, Prof. Dr. Magdalena Bregasi

Në jetën ekonomike kontabiliteti i ndërmarrjeve private dhe kontabiliteti publik konsiderohen bazë e mbajtjes së informacionit financiar dhe evidentimit të treguesve të krijimit të vlerës së re, rritjes dhe zhvillimit. Mbi këtë problematike, artikulli kërkon të analizojë shkurtimisht njërin aspekt, reformën e kontabilitetit publik në vendin tonë bazuar në Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit Publik, SNKSP.

Fillimisht, duhet nënvizuar se kontabiliteti publik tradicionalisht ështe bazuar tek buxheti, pra ka furnizuar mbarevajtjen e tij me baze pushtetin qendror dhe vendor, administraten publike dhe ndermarrjet publike. Por nevojat e perforcimit te qeverisjes publike mbeten baza e reformimit te kontabilitetit publik per te siguruar vendimmarrje me te dobishme.

Qeveria shqiptare është e angazhuar për të përshtatur pjesërisht SNKSP duke udhëhequr me institucionet përkatese nje proces reformimi cilësor. Duhet theksuar se  SNKSP janë hartuar nga Bordi Ndërkombëtar i Standardeve të Kontabilitetit të Sektorit Publik i cili u krijua në maj 1996 dhe vazhdon të fokusohet në nevojat e kontabilitetit dhe raportimit financiar të qeverive kombëtare, rajonale dhe vendore, agjencive qeveritare të ndërlidhura dhe zonave që u shërbejnë. SNKSP në përgjithësi bazohen në Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar/Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit të përshtatura me situatën e sektorit publik.

Në reformat e ngjashme eksperienca e vendeve të ndryshme tëzhvilluara ka evidentuar se pas viteve 2000 po gjen zbatim kontabiliteti i të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara, i cili konsiderohet si me produktiv sa i përket informacionit dhe transparencës së tij. Për herë të parë, kontabiliteti i kontabiliteti i të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara u krijua nga Federata Ndërkombëtare e Kontabilisteve. Ai lejon nje drejtim dhe kontroll më të mirë në shpenzimet publike dhe vendimmarrjen monetare. Ndërkohë që të gjitha vendet e Ballkanit perindimor duhet që në vitin 2030 të ndërtojnë Pasqyrat Financiare sipas SNKSP, dhe për këtë të gjitha këto vende janë duke marrë hapa konkrete në reformimin e kontabilitetit publik (tabela 1).

Tabela 1: Indeksi I SNKSP në vendet e Ballkanit Perëndimor

2020 Bazat e raportimit financiar

2020 Kuadri iraportimit financiar

2025 Bazat e raportimit financiar

2025

Kuadri iraportimit financiar

2020

2025

2030

Të dhëna të raportimit financiar

Shqipëri

Bazë e modifikuar

Standarde Kombëtare

Bazë e modifikuar

Standarde Kombëtare

JO

JO

PO

Bosnja&Herzegovina

Bazë e modifikuar

Standarde Kombëtare me referenca te SNKSP

Të drejta dhe detyrime

Standarde Kombëtare duke ju referuas SNKSP

JO

PO

PO

Kosovo

Cash

SNKSP pa modifikime

Cash

SNKSP pa modifikime

JO

JO

Po

Montenegro

Cash

Standarde Kombëtare Të tjera

Bazë e modifikuar

Standarde Kombëtare duke ju referuas SNKSP

JO

JO

Po

North Macedonia

Cash

Standarde Kombëtare Të tjera

Bazë e modifikuar

Standarde Kombëtare Të tjera

JO

JO

Po

Serbia

Bazë e modifikuar

SNKSP pa modifikime

Të drejta dhe detyrime

SNKSP tëmodifikuara nëkontekstion lokal

JO

PO

PO

Burimi: IFAC – CIPFA report 2021, https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-CIPFA-International-Public-Sector-Accountability-Index.pdf

Akset kryesore të reformes së kontabilitetit publik nëShqiperi mund të përmblidhen si më poshtë:

Përmirësimi i informacionit dhe sistemeve të përdorura për plotësimin e llogarive kombëtare nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Instituti i Statistikave të Shqipërisë.
Zbatimi i teknologjive te reja ne sektorin publik ben te mundur transparence me te mire duke sznuar qe qztetaret te perfshihen  ne gjykimin e arritjeve financiar. Nje arritje konsiderohet zbatimi i sistemit AGFIS Oracle.Reformat e funksionit të auditimit të brendshëm – duke përfshirë te shkruhet termi i plote DMK, strukturën e rishikuar të karrierës.
Zbatimi i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar, SNRF nga sektori privat (i mandatuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë).
Konsolidimi i borxhit, për të siguruar qëndrueshmëri afatgjatë të financave publike.
Zbatimi i sistemit të menaxhimit të detyrimeve të prapambetura.
Progresi fillestar i bërë në 2007 gjatë përpjekjes fillestare të Shqipërisë për të kaluar në kontabilitetin e të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara.

Cilat janë përfitimet e përdorimit të SNKSP në Shqipëri?

Përmirësimi i cilësisë së raportimit financiar të sektorit publik është themeli i një sektori publik që funksionon mirë dhe në zemër të një sektori publik që ofron vlerë për paranë.Përmirësimi i cilësisë së informacionit të raportimit financiar në Shqipëri do të ketë një ndikim të rëndësishëm dhe pozitiv për qytetarin shqiptar dhe për komunitetin e gjerë ndërkombëtar.

Përfitimet nga përmirësimi në raportimin financiar të sektorit publik janë të shumta.Sipas ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants), 2017,  ato renditen nëdrejtimet vijuese

1. Përgjegjshmëri dhe transparencë më e madhe. SNKSP ofrojnë qartësi më të madhe për pozicionin financiar të njësive të sektorit publik në mbarë botën. SNKSP janë të rëndësishme në promovimin e transparencës dhe në këtë mënyrë frenimin e mashtrimit dhe korrupsionit. Pasqyrat financiare të përgatitura në përputhje me SNKSP tregojnë me përpikmëri atë që një qeveri merr dhe shpërndan, si dhe pasurinë dhe detyrimet që ajo ka.
2. Vendimmarrja më e mirë. Njohja e pozicionit financiar të një njësie ekonomike dhe e ndikimeve financiare të një mase të propozuar të politikës i ndihmon vendimmarrësit të bëjnë gjykime më të mira financiare për një njësi ekonomike dhe aktivitetet e saj. Organet publike dhe palët e tjera të interesuara ndihmohen në planifikimin për të ardhmen.
3. Efikasiteti i përmirësuar. Miratimi i SNKSP është bërë thelbësor në përmirësimin e efikasitetit dhe efektivitetit në proceset e raportimit financiar dhe auditimit në të gjithë sektorin. Rritja e standardizimit mbështet ofrimin e auditimeve më efektive dhe ndihmon në zbutjen e rreziqeve të anomalive të rëndësishme materiale. SNKSP mund të thjeshtojë proceset standarde të raportimit dhe të mbështesë konsolidimin e të gjitha aktiviteteve dhe llogarive të njësive dhe nën-njësive të ndryshme qeveritare; duke ofruar një raport auditimi kuptimplotë. Llogaritë e konsoliduara janë baza për një vendimmarrje më të informuar dhe më pas më të mirë.
4. Konsistenca dhe zbatimi i të dhënave. Standardizimi më i madh i proceseve të raportimit dhe të dhënave bazë ofron më shumë mundësi për të analizuar të dhënat dhe për të përmirësuar vendimmarrjen. Institucionet supreme të auditimit mund të kenë akses në informacionin e standardizuar të krijuar nëpërmjet përdorimit të SNKSP-ve për të bërë gjykime dhe krahasime kuptimplote nëpërmjet aplikimit të teknikave të tilla si analiza e të dhënave.
5. Menaxhimi financiar i përmirësuar. Miratimi i SNKSP-së është një mekanizëm që con në nxitjen e praktikave të përmirësuara të menaxhimit financiar në sektorin publik, duke ofruar një platformë të fuqishme mbi të cilën praktikat e raportimit të brendshëm mund të lulëzojnë dhe duke vepruar si një katalizator për aftësi më të forta financiare dhe “vlerë të shtuar”. Shtyllat e praktikave të shëndosha të menaxhimit financiar si kontrolli buxhetor, kontabiliteti i kostos, menaxhimi i performancës financiare, planifikimi dhe parashikimi strategjik i investimeve mbështeten më mirë.
6. Rritje e profesionalizmit. Miratimi i SNKSP luan një rol të rëndësishëm në rritjen e ‘profesionalizimit’ të funksionit të financave dhe kontabilitetit në të gjithë sektorin publik. Ai paraqet mundësi të rëndësishme për të rritur ndikimin e organizatës financiare, duke kapitalizuar aftësitë e specialistëve të rinj në profesionin brenda sektorit, duke siguruar që sektori publik të bëhet një destinacion i dëshirueshëm i karrierës së zgjedhur për kontabilistët profesionistë.
7. Rritja ekonomike dhe sociale. Një shtytës kryesor për miratimin e SNKSP është rëndësia e tërheqjes së investimeve të brendshme të vazhdueshme në sektorin publik, veçanërisht në ekonomitë në zhvillim. Pasqyrat financiare të përgatitura në përputhje me SNKSP ofrojnë besim dhe krahasueshmëri për investitorët në nivel ndërkombëtar. Këto investime potencialisht krijojnë përfitime për ekonominë duke shtuar vendet e  punës dhe përmirësuar mirëqenien shoqërore.
8. Stabiliteti i qeverisë. Reformat e sjella nëpërmjet miratimit të SNKSP mund të ndihmojnë në krijimin e një qeverie më të qëndrueshme, duke çuar në një klimë më të mirë investimi, më shumë vende pune dhe të ardhura më të larta. Miratimi i SNKSP mund të mbështesë politikëbërësit në shpjegimin dhe gjenerimin e mbështetjes për planet e tyre për qeverinë. Procesi i raportimit dhe konsolidimit bashkon të gjitha palët e interesuara në zinxhirin e furnizimit të raportimit. Raportimi më i vërtetë dhe më i drejtë, dhe zbulimi më i madh, çojnë në më shumë angazhim nga palët e interesuara dhe përdoruesit e shërbimeve.
9. Mundësi për të krahasuar informacionin në nivel ndërkombëtar. Patja e një gjuhe të përbashkët sic janëSNKSP, sjell një krahasueshmëri më të mirë ndërkombëtare midis njësive të sektorit publik, ndërkohë që forcon kuptueshmërinë përmes uniformitetit. Miratimi i SNKSP gjithashtu heq kërkesat shtesë për raportim nga donatorët, shumë prej të cilëve raportojnë duke përdorur standardet.

Çfarë mësimesh dalin për rastin shqiptar:

Transparencë dhe përgjegjësi më e madhe për marrjen e vendimeve financiare  nga donatorët, qytetarët dhe investitorët. Ruajtja e besimit te qeveria është e rëndësishme për ruajtjen e demokracisë.
Informacioni i plotë për të sjellë një vendimmarrjen efektive, për shembull, nëpërmjet një kuptimi më të mirë të të gjithë informacionit mbi aktivet dhe detyrimet lejon nënjë planifikimin efektiv financiar afatmesëm dhe për rrjedhojë përdorimin më efektiv të fondeve publike për të ofruar rezultate të përmirësuara për qytetarët.
Pasja e një inventari të plotë të aktiveve dhe rezervave u mundëson njësive të vlerësojnë nëse këto po përdoren në mënyrë efektive, efikase dhe ekonomike për të ofruar shërbime publike. Të gjitha entitetet qeveritare duke pasur tënjëjtin kuadër kontabël u lejohen krahasime dhe identifikim të praktikave më të mira që mund të përsëriten nëpër njësitë e tjera qeveritare.
Qeverisja e financave publike do të përmirësohet përmes transparencës dhe përgjegjësisë më të madhe që kërkohet nga dhënia e informacioneve shpjeguese të pasurive dhe në veçanti të detyrimeve të qeverisë. Ky shqyrtim shtesë do të nxisë një debat më të informuar mbi qëndrueshmërinë e financave publike dhe mënyrën më të mirë të përdorimit të financave të kufizuara për të dhënë rezultatet më të mira për qytetarët

Cilat do të jenë sfidat në zbatimin e kësaj reforme në raportimin finaciar?

Kontabiliteti në sektorin publik në Shqipëri mbahet në bazë monetare me element kontabilitetit në bazë të të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara për aktivet dhe detyrimet (Baza e modifikuar). Njësitë e  sektorit publik të cilat kanë funksione administrimi për qëllime raportimi bazohen tek udhëzimi i Ministrisë së Ekonomise dhe Financave nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme. Ndërkohë që ndryshimet në kontabilitetin publik janë paraprirë nga një bazë e rëndësishme legale e bërëtransparente në ëebsite të Ministrise së Ekonomise dhe Financave e cila përmbledh si vijon:

Në këndëvështrimin tonë ka diferenca të rëndësishme midis raportimit finanicar sipas udhezuesit dhe dy standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit  në sektorin publik 1 dhe 2, standarde mbi raportimin financiar sipas SNKSP.

Disa nga këto ndryshime janë përmbledhur në tabelën 2:

Tabela 2. Diferencat në raportimin financiar në sektorin publik

Zërat

Udhëzuesi

IPSAS 1&2

Njohja e të ardhurave

Baza monetare

Kontabiliteti i të drejtave dhe detyrimeve

Diferencat nga kurset e këmbimit

Aktive dhe pasive në bilancin kontabël

Humbje/fitim në pasqyrën e pozicionit financiar

Raportimi iinventarit

Njohja si shpenzim dhe ndryshim gjendje inventari

Vetem ndryshim gjendje inventari

Pasqyrat financiare

Të klasifikuara ku cdo zë lidhet me llogaritë përkatëseClassified in tables ëhere each item is associated ëith the corresponding account

Jo formate vetëm zërat që duhet të përfshihen

Terma

Termi pasive

Zëvendësohet me termin “detyrime”

Raportimi ishpenzimeve

Bazuar vetëm në llojin sipas natyrës

Sipas natyrës dhe funksionit

Pasqyra e cash floë

Vetëm metoda direkte

Të dyja metodat direkte dhe indirekte

Shënimet shpjeguese

Pyetësorë

Paraqitja narrative

Burimi: Autorët

Këto janë ndryshime të rëndësishme që do kërkojnë zhvilluarit e trajnimeve dhe udhëzuesve përkatës për t.u vënë në zbatim. Zbatimi i këtyre standardeve do të rriste ndjeshëm transparencën, përgjegjshmërinë dhe mirëmenaxhimin e pasurisë publike kombëtare të vendit tonë duke maksimizuar përfitimet dhe dobinë individuale të të gjithë popullsisë kombëtare.

Na Ndiqni në: