Zgjidhjet e bazuara në natyrë për ndryshimet klimatike

Zgjidhjet e bazuara në natyrë për ndryshimet klimatike, ndonjëherë të quajtura “zgjidhje natyrore të klimës”, përfshijnë ruajtjen, restaurimin apo menaxhimin më të mirë të ekosistemeve për të hequr dioksidin e karbonit (CO2) nga atmosfera. Këto ekosisteme zvogëlojnë ndryshimet klimatike duke kapur CO2 nga ajri dhe duke e sekuestruar atë në bimë, tokë dhe sedimente. Ato gjithashtu ofrojnë një gamë të gjerë përfitimesh të tjera të rëndësishme, siç janë ajër dhe ujë më i pastër, rritje e biodiversitetit dhe përfitime ekonomike.

Roli i ekosistemeve natyrore në thithjen e çlirimeve të karbonit dhe për të ndihmuar vendet të përshtaten me ndryshimet klimatike u bë e qartë në takimin COP21 dhe në kuadrin e Marrëveshjes së Parisit të miratuar në 12 Dhjetor 2015. Ato përbëjnë një alternativë të qëndrueshme dhe ekonomikisht të zbatueshme dhe në planin afatgjatë shpesh me kosto më efektive sesa investimet në teknologji ose ndërtimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturave.

Zgjidhjet e bazuara në natyrë janë një koncept i qasjeve të bazuara në ekosistem për të adresuar sfidat globale, si zbutja dhe përshtatja e ndryshimeve klimatike, zvogëlimi i rrezikut nga katastrofat, zhvillimi ekonomik dhe social, shëndeti i njeriut, ushqimi, pasiguria e ujit, degradimi i mjedisit dhe humbja e biodiversitetit, dukei dhënë përfitime si mirëqenies së njerëzve ashtu edhe biodiversitetit.

Figura 1:  Përmbledhje e zgjidhjeve tëbazuara në natyrë për ndryshimet klimatike . Burimi: IUCN Global Standard forNbS (2020)

Zgjidhjet e bazuara në natyrë përfshijnë një gamë të gjerë praktikash. Në përgjithësi zgjidhjet e bazuara në natyrë ndahen në katër kategori; praktikat pyjore, praktikat e lidhura me ligatinat bregdetare, sekuestrimi i karbonit në tokë (bujqësia restauruese) dhe praktikat e bazuara në oqean.

Disa zgjidhje të bazuara në natyrë, të tilla si ruajtja e ligatinave ekzistuese, shërbejnë kryesisht për të parandaluar çlirimet e gazeve serë. Të tjera, si sekuestrimi i karbonit në tokë dhe rigjenerimi i pyjeve të prera, heqin në mënyrë aktive CO2 nga atmosfera.

Praktikat pyjore

Pyllëzimi përfshin mbjelljen e pemëve në zona të mëdha ose lejimin që pyjet të rriten natyrshëm. Rritja e pemëve në një sipërfaqe toke që ka qenë e mbuluar kohët e fundit me pyll quhet ripyllëzim; rritja e pemëve në një sipërfaqe toke që nuk ka qenë e mbuluar kohët e fundit me pyll quhet pyllëzim. Restaurimi i pyjeve i referohet ndihmës ndaj pyjeve të degraduara që ato të rimarrin strukturën e tyre natyrore dhe të rindërtojnë proceset ekologjike dhe biodiversitetin. Këto pyje të reja ose të restauruara do të thithin karbon si në pemë ashtu edhe në tokë ndërsa rriten. Pyjet do të sekuestronin karbonin e kapur për aq kohë sa ato qëndrojnë “në këmbë”. Si në metodat e tjera biologjike të heqjes së karbonit, përfitimet klimatike të pyllëzimit janë të kthyeshme, që do të thotë se nëse për shembull pylli digjet, karboni i kapur kthehet në atmosferë.

Praktikat e lidhura me ligatinat bregdetare

Pjesa më e madhe e depozitave tokësore të karbonit ndodhet në toka torfike dhe ligatinat bregdetare duke përfshirë mangroviet, kënetat, barin e detit etj. Karboni i ruajtur në sedimentet dhe bimët e këtyre ligatinave njihet si “karboni blu”. Por një e treta e këtyre zonave nëpër botë janë shkatërruar gjatë dekadave të fundit. Restaurimi i ligatinave të degraduara, tokave torfike apo livadheve të barit të detit ofron një mënyrë për të hequr CO2 nga atmosfera dhe për ta ruajtur atë në sedimente dhe në biomasë duke siguruar gjithashtu bashkë-përfitime të tjera të rëndësishme.

Sekuestrimi i karbonit në tokë (bujqësia restauruese)

Sekuestrimi i karbonit në tokë i referohet një numri praktikash të ndryshme për rritjen e sasisë së karbonit të depozituar në tokë, veçanërisht në tokat bujqësore. Shembuj të rëndësishëm përfshijnë bujqësinë pa plugim, plehërimin dhe rotacionin e të mbjellave. Për shkak se ato përmirësojnë cilësinë e tokës, këto praktika mund të kontribuojnë në përmirësimin e rendimentit të të korrave dhe të ndihmojnë në mbrojtjen e tokave si nga përmbytjet ashtu edhe nga thatësira. Metodat e sekuestrimit të karbonit në tokë janë tashmë në përdorim, por sfidat kryesore mbeten inkurajimi për një përdorim të gjerë dhe sigurimin e mirëmbajtjes afatgjatë të praktikave për të mbajtur karbonin në tokë.

Praktikat e bazuara në oqean

Praktikat e bazuara në oqean përfshijnë restaurimin e livadheve të barit të detit ose rritjen e algave ose invertebror (krustace, butak etj) për të restauruar ose zgjeruar ekosistemet detare.

Megjithatë, zgjidhjet e bazuara në natyrë mund të ndihmojnë në zvogëlimin e ndryshimeve klimatike, por ato nuk mund të “zgjidhin”problemin e ndryshimeve klimatike në vetëvete. Ato duhet të kombinohen me ulje të shpejta të çlirimeve të gazeve serë dhe potencialisht me forma inxhinierike të heqjes së karbonit. Është vlerësuar se zgjidhjet e bazuara në natyrë me kosto efektive mund të kontribuojnë me rreth 20% të zbutjes së nevojshme deri në vitin 2050 për të mbajtur ngrohjen globale nën 2 °C. Pjesa tjetër (80%) do të duhet të vijë kryesisht nga ulja e çlirimeve në sektorët e energjisë, transportit, ndërtimit, industrisë dhe ndoshta nga qasje të tjera për heqjen e karbonit.

 

Adri Erebara
Departamenti i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore, Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit, UBT.

 

Na Ndiqni në: