Charlie Harutaka - www.unsplash.com

Manual mbi kushtet dhe kërkesat teknike, për mbrojtjen, administrimin, rehabilitimin, vjeljen, tharjen, ambalazhimin dhe transportin e bimëve mjekësore, tanifere dhe eterovajore

Bimët mjekësore, tanifere e eterovajore janë lënda e parë bazë për industrinë farmaceutike, atë kozmetike si dhe gjejnë përdorim edhe në industrinë ushqimore e kimike.
Nisur nga vlera e tyre ekonomike, ekologjike dhe shkencore, ato përbëjnë një ndër pasuritë kombëtare natyrore me rëndësi mjaft të madhe.
Shqipëria konsiderohet si një vend i pasur me një diversitet të lartë biologjik, ekologjik dhe peisazhistik duke përbërë mjedisin për bio-resurset si: bimët mjekësore, aromatike dhe kozmetike.

Na Ndiqni në: